top of page

GENERELLE BETINGELSER ABC2021:1 GB

1.    Priser

1.1  Alle priser er basert på valutakurser ved  signeringsdato.

1.2 ABC forbeholder seg retten til å kunne gjøre prisendringer med inntil 5% basert på valuta og prisendringer frem til levering uten ytterligere avtale med kunde. ABC plikter å informere om endringen skriftlig før fakturering. Ved PO fra kunde, plikter kunde å gjøre korrigering på dette innen 4 virkedager.

1.3 ABC forbeholder seg retten til å kunne terminere bestilling ved dokumenterte vareprisjusteringer over 5%.

1.4 Kunde kan terminere bestilling ved vareprisøkning på over 5%.

2 .  Levering

2.1 Kunde belastes faktisk frakt.

2.2 Kunde har ansvar for varemottak og tilfredsstillende oppbevaring frem til installasjon.

2.3 Kunde er erstatningspliktig for skadegjørende handling eller skader påført ved uforsvarlig oppbevaring av utstyr av kunde selv eller av tredjemann med eller uten kundens samtykke.

2.4 Kunden har ansvar for forsikring av utstyr.

2.5 Ved leveranser av produkter skal det utføres kontroll av leveransen. I tilfeller der produkter mangler eller er skadet, skal reklamasjonen informeres ABC via telefon eller e-post senest 5 virkedager etter at varene er mottatt. ABC skal i første omgang sende produkter i erstatning, i andre omgang utstede en kredit.

2.6 Hvis produkter er skadet, har feil eller mangler skal dette rapporteres omgående.

2.7 ABC aksepterer returer på varer som er defekte eller er feilsendt. Vare skal sendes i original emballasje til ABC for bytte mot nye produkter. Alle returer skal være merket med ABC-returnummer (RMA).

3.   Montering

3.1 Kunder er ansvarlig for sikkerheten er ivaretatt på montasje-stedet.

3.2 Overtid og diett som følge av forsinkelser som skyldes kunde vil bli belastet som tillegg.

3.3 Endringer i forutsetningene som ikke er skriftlig kommunisert og avtalt før oppstart vil bli belastet som tillegg.

3.4 Avtalen omfatter ikke arbeid utenfor normal arbeidstid.

3.5 Kunde er ansvarlig for at nødvendig forberedelser som skal utføres før montering, som elektriker o.l. er ferdigstilt før oppstart. Forsinkelser skal varsler ABC senest 4 virkedager før oppstart. Etter dette vil kunde bli belastet for ett dagsverk pr montør.

3.6 Kunde skal sørge for at nødvendig eget personell er tilgjengelig under montering.

3.7 I tilfelle montering blir forsinket på grunn av avbrytelser eller omstendigheter som ikke er forårsaket av ABC må kunden bære de påløpte meromkostninger. Dette gjelder også om montør(er) av slike årsaker må avbryte arbeidet og komme tilbake på et senere tidspunkt.

3.8 Kunden forplikter seg til å underrette om enhver endring i forutsetningene.

3.9 Monteringsordre som montør fyller ut etter avsluttet arbeid, blir forelagt kunden eller dennes stedfortreder, for godkjennelse og underskrift.

3.10 Dersom det er spesifisert timer i tilbud er dette å regne som estimert om ikke annet er avtalt. Estimerte timer er kalkulert basert på behovs-kartlegging og systemdesign. ABC er ansvarlig for at estimerte timer er så korrekt som mulig i.h.h. til dette.

3.11 Hvis det ikke er spesifisert timer til montering, er montering å regne som tillegg.

3.12 Er det nødvendig med arbeid som krever autoriserte fagfolk som elektriker må dette utføres i samarbeid med ABC. Dersom ikke annet er avtalt må kunden selv bekoste dette. 3.13 Kostnader i forbindelse med demontering og avfallshåndtering utstyr tilkommer som tillegg.

3.14 Om ikke annet er avtalt tilkommer kostnader for reise, kjøring, bom og parkering

3.15 Reklamasjon på installasjon skal informeres ABC via telefon eller e-post snares og senest 5 virkedager etter at installasjon er ferdigstilt.

4   Åndsverk og design

4.1 ABC eier alle rettigheter til leveransens utviklede programvare og design

4.2 Kunden får bruksrett til levert programvare for bruk på det utstyret den er levert til og har ikke rett til å kunne gjøre endringer i programvaren uten ABC’s samtykke.

5.   Fakturering

5.1 Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager fra fakturadato.

5.2 Forskuddsbetaling vil bli utført i.h.h. til tilbud.

5.3 Kunde plikter å utføre forskuddsbetaling senest 4 dager før oppstart uavhengig av forfallsdato.

5.4 Morarenter belastes ved betaling etter forfallsdato.

5.5 ABC har salgspant i leveransen inntil full betaling har skjedd.

6.   Garanti

6.1 Garanti er begrenset til produkter og system (funksjonsgaranti). Installasjonsarbeid, Software, utviklede programvare og annet gjelder regler om reklamasjon.

6.2 Garanti gjelder i ett år fra leveringsdato.

6.3 Ved installasjon garanterer ABC for at produktene i installasjonen fungerer «as designed» sammen. (funksjonsgaranti)

6.4 Funksjonsgaranti gjelder ikke: a. Når løsningen inkluderer produkter uten garanti fra ABC b. Etter at enkelte eller alle produkter har blitt oppgradert (software/firmware).

7.   Generelt

7.1 Lovpålagte miljøgebyr tilkommer.

7.2 ABC er berettiget til å overdra rettighetene og forpliktelsene i denne avtalen til en tredjepart.

7.3 Kunden kan ikke holde tilbake oppgjør eller betalinger.

7.4 Kunden kan ikke kreve erstatning for følgeskader.

7.5 For denne avtalen gjelder vanlig regler om force majeure.

7.6 Enhver tvist angående tolkningen eller gjennomføringen av denne avtale søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem velges Follo Tingrett som verneting. Hver av partene dekker selv sine kostnader i forbindelse med forhandlingene

bottom of page